AVG


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten (gevestigd aan de Riethil 12 te Breda) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je op of via de website www.aangepastesporten.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten? Neem dan contact met ons op via info@aangepastesporten.nl

  • ·         Algemeen

  1. Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.avg-programma.nl verstrekte informatie, echter kan Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.
  2. De inhoud van de website www.aangepastesporten.nl kun je gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en tenuitvoerlegging van je privacy statement, maar kan niet worden opgevat als concreet juridisch advies. Het gebruik van de website www.aangepastesporten.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten is beperkt tot het in totaal door Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
  4. Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.
  5. Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.
  6. Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke informatie die door de gebruiker zijn verstrekt.
  7. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

  Indien gewenst zal Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

  ·        Links naar en van andere websites

  1. Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten.
  • Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
  1. Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten.
  • Toepasselijk recht & bevoegde rechter
  1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
  2. Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.
  3. Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

  Privacy Statement

  Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten hecht veel waarde aan de bescherming van uw

  persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij:

  1.  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

  2. verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel díe gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  3. vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

  4. passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

  5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  6. op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.